Výzkumný záměr PhD disertace

 

Výzkumný záměr PhD disertace

 

Klíčovou součástí žádosti o PhD studium na katedře politologie a evropských studií FF UP je výzkumný záměr. Záměr by měl vymezit předmět PhD disertace a prokázat vazbu mezi výzkumným záměrem a již existujícími výzkumnými výstupy v dané oblasti. Měl by být v rozsahu cca 1500 až 3 000 slov bez bibliografie) a jeho přílohou by měla být indikativní bibliografie. Výzkumný záměr by měl být náležitě strukturován (viz níže).

 

Název práce – měl by být stručný a výstižný.

 

Kontext a zdůvodnění – v této části návrhu zdůvodňujeme, proč je navrhovaný výzkum potřebný. Je vhodné zde sumarizovat klíčovou literaturu a identifikovat chybějící znalosti v dané oblasti. Co je však nejdůležitější, je přesvědčivě obhájit, že realizace výzkumného záměru přinese cenné, původní znalosti. 

 

Výzkumné otázky – měly by být formulovány jasně a výstižně. Je zapotřebí připravit otázky, které lze zkoumat a zodpovědět náležitým způsobem v rámci daného časového rámce. Otázky by měly být stručné (nikoliv přehnaně ambiciózní) a jejich rozsah zvládnutelný.

 

Teoretický rámec – v této části navazujeme na výše uvedený kontext výzkumného záměru a vysvětlujeme, z kterých teoretických přístupů budeme v práci vycházet a proč. Je vhodné zde demonstrovat znalost zkoumané problematiky a porozumění teoretickému kontextu. Tam, kde je to vhodné, je doporučeno zohlednit širší problémy v rámci vybraného teoretického rámce a vysvětlit, jak ovlivní výzkumný proces.

 

Metody – tato sekce by měla popisovat praktické kroky, které jsou nutné pro realizaci a úspěšné dokončení výzkumného záměru. Tam, kde je to vhodné, je doporučeno demonstrovat znalost alternativních metod a vysvětlit, proč je zvolený přístup nejvhodnějším způsobem k zodpovězení výzkumných otázek. Je také doporučeno vysvětlit, jaká data budou shromažďována, jakým způsobem sbírána a následně analyzována. Zároveň je vhodné vysvětlit, jaké má uchazeč výzkumné dovednosti, či jak je získá.

 

Analýza - praktické otázky – týkají se zejména zvolených metod. Jestliže zvažujeme terénní výzkum, je zapotřebí vysvětlit, jakým způsobem bude realizován a v jakém časovém horizontu. Jestliže výzkum počítá se zapojením externích organizací, je zapotřebí demonstrovat, že tyto poskytnou přístup k potřebným informacím. Jestliže navrhovaný výzkum vyžaduje speciální školení, je zapotřebí vysvětlit, jak ho zajistíme a s jakými náklady. Obdobně je nutné vysvětlit, jak budou zajištěny prostředky na další případné náklady spojené s výzkumem.

 

Časový rámec – musí být realistický vzhledem k plánovaným výstupům a stanovené délce PhD programu.

 

Diseminace – výstupem PhD studia by měl být výzkum publikovatelné kvality. Je vhodné uvést, jaký typ publikovatelných výstupů je plánován a kde by se tyto výstupy měly objevit.

 

Téma výzkumného záměru musí odpovídat specializaci akademických pracovníků katedry politologie a evropských studií FF UP. Jejich jména a oblasti jejich výzkumného zájmu (pro účely vedení PhD prací) jsou uvedena na webových stránkách pracoviště (http://kpes.upol.cz/). Uchazečům je doporučeno, aby nejdříve téma zvažovaného výzkumu konzultovali (obvykle e-mailem či telefonicky) s pracovníkem, jehož odborný zájem koresponduje s plánovaným výzkumným projektem.