Postgraduální studijní obory Politologie a Political Science

 

KPES nabízí postgraduální doktorské studium (Ph.D.) v oborech politologie, kde je studijním jazykem čeština, a political science, kde je studijním jazykem angličtina. Studium může probíhat v denní i kombinované formě. Studenti denního českého programu pobírají během čtyřletého studia pravidelné měsíční stipendium. Jeho výše je závislá na studijních výsledcích, práci na disertačním projektu, publikační a výzkumné činnosti doktoranda, jeho participaci na výuce a dalších aktivitách spojených s doktorským studiem.

Každý doktorand má svého školitele v závislosti na tématu disertační práce. Níže jsou uvedeny oblasti výzkumu, na které se katedra zaměřuje, a jejich garanti. Doktorandi jsou rozděleni do čtyř pracovních týmů, které na KPES existují. V čele každého týmu stojí docent odpovědný za danou výzkumnou a výukovou oblast. Dalšími členy týmů jsou odborní asistenti, asistenti a doktorandi KPES podle jejich odborného zaměření.

 

Pracovní týmy na KPES

 

Analytická politologie – vedoucí týmu Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

 

Evropská studia – vedoucí týmu Doc. Daniel Marek, Ph.D. M.A.

 

Česká politika a lokální politika – vedoucí týmu Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

 

Mezinárodní vztahy a soudobé dějiny – vedoucí týmu Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D. M.A.

 

Uchazečům o doktorské studium se doporučuje předem kontaktovat některého z vedoucích týmů (či školitelů z níže uvedeného seznamu) podle plánovaného tématu disertační práce. Uchazeč zpracuje badatelský záměr (dle katedrou stanovené struktury - viz sekce Struktura badatelského záměru), který pak představí a obhájí při přijímacím řízení.

 

Školitel

Oblasti výzkumu

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, PhD.

tomas.lebeda@upol.cz

Volební chování; volební systémy, administrace a organizace voleb; politické strany; ústavně-politické instituce; britská politika; česká politika.Aplikace a vývoj kvantitativních a kvalitativních metod ve srovnávací politologii (např. QCA); srovnávací politologie; kvalita demokracie; volební chování a volební systémy, defekty státu a státnosti (klientelismus, infrastrukturální kapacita, korupce, patronáž, vykořisťování státu atp.). 

Prof. PhDr. Jiří Lach, PhD.

jiri.lach@upol.cz

Vývoj komunistických a postkomunistických stran ve střední Evropě; soudobé dějiny západní a střední Evropy (případové studie dílčích témat); opozice v autoritativních a totalitních režimech; interpretace dědictví politických režimů. HLAVNÍ PODMÍNKY: původní výzkum/heuristika, u případových studií znalost relevantních jazyků.

Mgr. Eva Lebedová, PhD.

eva.lebedova@upol.cz

Politický marketing a volební kampaně; politická komunikace a volby; politická reklama ve volbách; politický marketing a volební chování; média a demokracie; účinky médií a volebních kampaní; stranická soutěž, volební kampaně a politický marketing.

Doc. Daniel Marek, PhD.

daniel.marek@upol.cz

Kohezní politika Evropská unie (EU); evropeizace, členské země a EU; Česká republika a EU; zahraniční a bezpečnostní politika EU; environmentální politika EU; externí vztahy EU; vztahy mezi EU a USA.

Doc. Pavel Šaradín, PhD.

pavel.saradin@upol.cz

Lokální a regionální politika; politické ideologie; politický systém ČR a SVE; zahraniční politika.

Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D.

m.zapletalova@upol.cz

Italská politika, její vývoj a specifika; italský politický a stranický systém; politická komunikace, politický marketing a volební kampaně tzv. druhé italské republiky; personalizace politiky; instituce Evropské unie; vývoj a fungování evropského institucionálního rámce.

Mgr. Markéta Žídková, Ph.D.

marketa.zidkova@upol.cz

Vnitřní a zahraniční politika Ruské federace; postsovětský prostor; řešení konfliktů.

 

Uzávěrka podávání elektronických přihlášek k doktorskému studiu je 31. 3. 2016.

 

Bližší informace k přijímacímu řízení:

http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/doktorske-studium-phd/

 

Obecné informace k doktorskému studiu na FF UP:

http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/#c22352

 

Průvodce doktorským studiem na FF UP:

http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/pruvodce-studiem/