Vysoké školy přispějí k rozvoji venkova

Datum : 08.04.2010

Autor: Právo, Eva Lebedová

Během tří let má vzniknout nejen funkční partnerská síť, ale například i v tuzemsku ojedinělé Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova. Již v květnu se uskuteční konference nazvaná Venkov po roce 2013. Projekt podpořil Evropský sociální fond (ESF) částkou zhruba 5,7 miliónu korun. 

"Prostřednictvím informačních kampaní, seminářů a workshopů oslovíme studenty a pedagogy obou vzdělávacích institucí. Cílem bude nalézt skupinu studentů a akademických pracovníků se zájmem o problematiku venkova, kteří intenzívní spoluprací mohou dosáhnout snazšího uplatnění v praxi po skončení vysokoškolského studia nebo dokážou zkvalitnit a obohatit výuku o příklady dobré praxe," uvedla hlavní koordinátorka projektu Eva Lebedová z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty UP.
V první fázi projektu odborníci provedou analýzu potřeb venkova, a to dotazníkovým šetřením mezi MAS. S jeho výsledky se poté seznámí studenti a pedagogové. Následně bude spolupráce institucionalizována vytvořením Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova na univerzitní půdě, které bude mimo jiné vydávat bulletin a sloužit jako konzultační středisko.
"Ve druhé fázi projektu mohou studenti i učitelé absolvovat praxe či stáže ve venkovských sídlech, jejichž cílem je prohloubení spolupráce a poznávání příkladů dobré praxe. Především akademičtí pracovníci se pokusí připravit výukové předměty tak, aby se opíraly o zkušenosti a poznatky ze spolupráce s venkovem a případně přispěly k jeho rozvoji," poznamenala Lebedová. Projekt je unikátní i v tom, že se snaží navázat kontakty mezi pracovišti, která spolu běžně nespolupracují (Filozofická fakulta UP, Přírodovědecká fakulta UP, MVŠO).
"Jednotlivé obory se stále více specializují a o to méně vzájemně komunikují. Náš projekt jde opačným směrem a chce využít specializovaných výzkumů v přírodních i humanitních vědách a spojit je. Je rovněž pravděpodobné, že se k těmto druhům věd přidají i další obory. Mají-li být vědecké poznatky smysluplné, pak je potřeba hledat mezi nimi určité souvislosti, paralely a přesahy. V tomto směru se jeví síť jako velmi potřebná," konstatovala Lebedová.
Například problematika krajiny, která s venkovem v mnohém souvisí, je podle ní tématem celé řady věd, je to tedy téma multidisciplinární. Navíc tam, kde partneři působí, nepatří k nejroz -vinutějším.
Proto by testování spolupráce mohlo vyústit později v to, že vzdělávací instituce by byly odbornými partnery moravského venkova a napomohly by tak jeho dalšímu rozvoji. Vzniklá síť partnerů může v budoucnu fungovat především v oblasti grantové politiky v oblasti vědy a výzkumu.

***

Chceme nalézt skupinu studentů a akademických pracovníků se zájmem o problematiku venkova Eva Lebedová, koordinátorka projektu

Regionální mutace| Právo - Olomoucký kraj