Soutěž o Cenu Josefa Luxe pro rok 2013

Datum vložení: 03.12.2012

Autor: Ivana Grenová

Informace

Vážení přátelé,

Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil v roce 2009 poprvé soutěž o Cenu Josefa Luxe. Její periodicita je dvouletá, druhý ročník proto proběhl v roce 2011 a další připadne na příští rok 2013. Budeme Vám vděčni, rozhodnete-li se seznámit co nejširší okruh studentů a doktorandů, pro něž je soutěž vyhlašována, se záměry a s podmínkami tohoto projektu, který – jak se domníváme – může přispět nejen k jejich studijnímu rozvoji, ale také k obohacení výzkumné práce v oblasti historie, politologie a sociologie.

Dovolte tedy pár základních informací:

 

Kdo jsme

Nadační fond Josefa Luxe vznikl v roce 2001. Základním popudem pro jeho založení bylo úsilí o podporu snah, které Josefa Luxe do aktivní politiky přivedly a které v ní toužil přinášet do praxe, tedy uplatňovat hodnoty jako slušnost, tolerance, pravdivost a porozumění; pomáhat skupinám a jednotlivcům otevírat se, vycházet z úzkého kruhu vlastního světa a probouzet zájem o věci veřejné; podporovat úsilí o prosazování pozitivních hodnot v politice, které by šly napříč politickým spektrem a přispívaly k postupné kultivaci naší politické scény.

Bližší informace o NFJL je možno získat na www.fondlux.cz, včetně informací o složení jeho orgánů a o členech čestného výboru, který zaštiťují přední osobnosti z různých politických i nepolitických uskupení. Na těchto stránkách bude také v průběhu ledna 2013 vyvěšeno složení odborné poroty, která bude v tomto ročníku soutěže práce hodnotit.

 

Cena Josefa Luxe 2013

Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30. 6. 2013 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže.

Práci je nutno odevzdat i v elektronické podobě.

Do soutěže není možno přihlásit dvakrát tutéž práci.

 

Téma: Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.

Do soutěže je možno přihlásit práce zaměřené na složitost přechodu k demokracii vzhledem k utváření etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kriterií. Dále na vytváření pluralitního stranického systému v 90. letech minulého století a na postupnou krystalizaci tří základních proudů – konzervativně liberálního, sociálně demokratického a křesťansko demokratického, jež se staly ideovou oporou obnovené demokracie v českých poměrech.

V neposlední řadě vhodným tématem bude rozvoj občanské společnosti ve všech jejích dimenzích a vztah mezi občanskou sférou a politikou. K tomu patří též vzájemná komunikace politických stran a komunikace mezi politickými stranami a veřejností, jakož i realizace politických teorií v praxi. Zaměřit se lze i na specifické společenské a politické fenomény, jako je veřejné mínění a důvěra občanů v politické instituce. K tématu patří i mediální reflexe politických záměrů a kroků a její etický rozměr. Role P.R. v politice ČR po roce 1989 a proces formování společenského vědomí.

 

Cena Josefa Luxe bude provázena příspěvkem pro vítěze ve výši 50 000 Kč.

(Správní rada NFJL si vyhrazuje možnost, že v případě absence skutečně kvalitní práce nebude Cena Josefa Luxe udělena).

 

Porota

 

Odevzdané práce budou hodnotit tito porotci:

 

Předseda poroty:

Jan Sokol (FHS UK)

 

Členové:

Vladimíra Dvořáková (FMV VŠE), Michal Pehr (MÚ AV ČR), Eva Rolečková (SR NFJL), Jaroslav Šebek (HÚ AV ČR), Oldřich Tůma (ředitel ÚSD AV ČR)

 

Práce splňující uvedená kriteria je třeba poslat do 30. 6. 2013 spolu s přihláškou, v níž bude uvedeno jméno, adresa, fakulta, obor a ročník studia a podepsané prohlášení, že se jedná o původní odbornou práci. Přihlášku je třeba poslat na adresu:

 

Irena Sargánková                             nebo                          Eva Rolečková

Uherská 630                                                                       Lohniského 869/16

190 17 Praha 9                                                                   152 00 Praha 5 

 

Znění práce v elektronické podobě, dále také dotazy a žádosti o doplnění informací je možno zasílat na tyto e-mailové adresy (posílejte prosím na obě uvedené adresy):

Irena.sargankova@focolare.cz                                       rolecci@volny.cz

 

Cenu Josefa Luxe můžete také sledovat na fb profilu https://www.facebook.com/pages/Cena-Josefa-Luxe/344910425606520.

Pokud náš projekt shledáte zajímavým a přínosným, budeme rádi, když se soutěže sami zúčastníte nebo na ni upozorníte své přátele či známé a zprostředkujete jim tak možnost komunikace s námi.

 

S pozdravem 

                                                                       Věra Luxová

                                                           Předsedkyně Správní rady NFJL