Metodologie

Kód kurzu: KPE/MTD

Program: Magisterské - evropská studia a mezinárodní vztahy

Typ: Povinné kurzy (A)

Termín výuky: 1. ročník, Zimní semestr

Jazyk výuky: česky

Počet kreditů: 6

Struktura výuky: přednášky, semináře, rozdělení hodin 1+1

Způsob ukončení: Zápočet Zkouška

Informace

Předmět uvádí studenty do problematiky využití analytických metod v politologickém empirickém výzkumu. Studenti jsou seznámeni se základy deskriptivní statistiky a s prací s numerickými daty. Pozornost zde bude věnována mírám centrální tendence (modus, medián, aritmetický průměr), mírám variability (rozptyl, směrodatná odchylka), dále pak způsobům grafického zobrazení dat a kontingenčním tabulkám. Většina kurzu je pak zaměřena na problematiku základů statistického testování hypotéz. Předmět bude zakončen seznámením s vybranými mírami asociace mezi nominálními (PRE-Lambda), ordinálními (Spearmanův korelační koeficient) a kontinuálními proměnnými (Pearsonův korelační koeficient). Předmět probíhá formou přednášek, seminářů, samostudia zadané povinné literatury a kritické diskuse nad touto literaturou. Studenti absolvováním tohoto předmětu získají schopnost kritického zhodnocení metodologických řešení výzkumných plánů existujících politologických výzkumů a možnost aplikovat získané metodologické poznatky do vlastní badatelské práce (zejm. diplomových prací). Zvolená povinná literatura uvádí posluchače do problematiky hlavních současných metodologických diskusí v oboru srovnávací politologie.

Soubory ke stažení

SouborVelikostDatum vložení
Sylabus MTD 2017/2018.pdf373.7 kB18.09.2017