Bakalářské - Politologie a evropská studia

 

Bakalářský obor je zaměřen multidisciplinárně na oblast politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů. Studentům dává širší vzdělání v oborech spadajících do oblasti politické vědy a připravuje je tak na pozdější specializaci v magisterském studiu i na přechod do praxe.

 

Jádrem bakalářského oboru jsou předměty pokrývající oblasti politických teorií, komparativní politologie, vývoje a analýzy politických systémů v Evropě i mimo ni, vývoje a současnosti české politiky, evropského integračního procesu, institucí EU a mezinárodních vztahů. Dvouoborové studium umožňuje výběr užší specializace.

 

Studijní program je výrazně orientován na individuální práci studentů, rozvíjí jejich analytické schopnosti a staví na jejich jazykové vybavenosti, především na znalosti anglického jazyka. Vedle přednášek je důraz položen také na seminární výuku v menších skupinách studentů založenou na četbě a kritické diskusi, obdobně jako je tomu na prestižních anglosaských universitách. V tomto směru je KPES jediným politologickým pracovištěm v ČR, které důsledně aplikuje tento model výuky. Studenti si osvojují praktické analytické schopnosti a dovednosti, taktéž znalost a aplikaci kvantitativních i kvalitativních metod pro analýzu politických jevů.

 

Absolventi bakalářského studijního programu jsou díky jeho multidisciplinární povaze připraveni nejen pro navazující magisterské studium v oboru politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů, ale také v oborech příbuzných. Bakalářský stupeň je zároveň sestaven tak, aby jeho absolventi mohli vstoupit do praxe. Připravuje specialisty, kteří působí ve státní správě na všech úrovních (včetně diplomatických služeb a evropských struktur), pracují v nevládních organizacích, reklamních a výzkumných agenturách, masmediích nebo v soukromých firmách orientujících se na spolupráci se zahraničím, či v zahraničních firmách operujících na našem území.

 

 

Hlavní pilíře oboru

 

Bakalářský obor Politologie a evropská studia stojí na třech znalostních pilířích a dvou dovednostních pilířích. Smyslem znalostních pilířů je poskytnout absolventům kvalitní teoretickou přípravu pro navazující magisterské studium a pro následující profesní kariéru. Smyslem dovednostních pilířů je zvýšení schopností aplikovat teoretické poznatky při dalším studiu, ve výzkumné a analytické práci a následně tak zvýšit konkurenceschopnost absolventů z hlediska jejich praktického uplatnění. Pilíře, na kterých obor stojí, jsou následující:

 

1)      Politologie

2)      Evropská unie

3)      Česká politika

4)      Metodologická a analytická připravenost

5)      Jazyková připravenost

 

Ad 1. Klíčovým znalostním pilířem je oblast moderní empiricko-analytické politologie zaměřené na oblast analýzy politických systémů, zejména na jejich komparativní výzkum. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v teoretických konceptech, tak v reáliích politických systémů především evropských zemí. Tento pilíř pokrývají tři povinné kurzy typu A: Teorie a analýza politiky, Komparace politických systémů 1 a  Komparace politických systémů 2. Související průpravou je i dvousemestrální kurz Úvod do politologie a další volitelné kurzy katedry. Tento pilíř tvoří první státnicový předmět Analýza politických systémů. Garantem prvního pilíře je Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
 

Ad.2. Druhým znalostním pilířem je problematika Evropské unie, se zaměřením na její historii, instituce a vztahy České republiky a EU. Poskytuje studentům základní vhled do výzkumu v oblasti Evropské unie. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v historii evropské integrace, tak i ve znalostech unijních institucí a aktérů. Velká pozornost je věnována integračnímu procesu, kterým prošla Česká republika. Tento pilíř pokrývají následující povinné kurzy typu A: Dějiny Evropské unie a Česká republika a Evropská unie. Nutným základem je Úvod do problematiky EU 1 a Úvod do problematiky EU 2. Tento pilíř tvoří druhý státnicový předmět pro jednoduchost nazvaný Evropská unie. Garantem druhého pilíře je Doc. Daniel Marek, Ph.D. M.A.

 

Ad 3. Třetím znalostním pilířem je česká politika. Tento pilíř poskytuje studentům důležitou znalost vývoje československého a českého politického systému a zejména důkladnou znalost jeho současného fungování. Česká politika je nejpravděpodobnější oblastí, se kterou budou mít absolventi tohoto studia příležitost přijít do styku během své následující profesní kariéry. Česká politika je také nejpřirozenější oblastí pro politologický výzkum u nás, proto je důkladná znalostní průprava v těchto předmětech důležitým předpokladem pro další studium na KPES. Tento pilíř pokrývají povinné kurzy typu A: Vývoj československého politického systému a dvousemestrální Politický systém ČR 1 a 2. Tento pilíř tvoří třetí státnicový předmět nazvaný Česká politika. Garantem třetího pilíře je Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
 

Ad 4. Teoretická průprava v předcházejících třech pilířích není sama o sobě dostačující přípravou pro profesionální kariéru absolventů ani pro další studium. Naprosto zásadní dovedností, bez které je handicapovaný jak absolvent mířící do praxe, tak student z magisterského programu s výzkumnými ambicemi, je metodologická a analytická připravenost. Čtvrtý, dovednostní pilíř učí studenty schopnostem analytické práce a základním metodám politologického výzkumu. Studenti získávají metodologickou průpravu a základní schopnost použití kvantitativních statistických i kvalitativních výzkumných metod. Tento pilíř pokrývají dva povinné kurzy typu A: Metodologie a kvalitativní metody a Kvantitativní metody.

 

Ad 5. Kvalitní jazyková připravenost je nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů i pro další studium v jakémkoli oboru. Jedná se o neodmyslitelnou součást celkové kompetence, kterou studenti na univerzitě získávají. Na bakalářské úrovni je jazyková příprava řešena trojí formou:

a) Jazykové kurzy a povinná zkouška alespoň z jednoho světového jazyka.  Student musí během tříletého studia absolvovat zkoušku z jednoho cizího jazyka, které musí předcházet systematická příprava v minimálně dvou semestrálních na sebe navazujících kurzech. KPES nabízí specializované kurzy Political Science English vedené vystudovaným politologem, rodilým mluvčím s dlouholetou praxí výuky angličtiny. Vedle angličtiny a němčiny pro politology si student může vybrat z další nabídky Katedry aplikované lingvistiky (italština, španělština, francouzština), případně z dalších kurzů jiných jazykových kateder.

b) Pro studium bakalářského oboru Politologie a evropská studia je zároveň podmínkou velmi dobrá znalost angličtiny. Kurzy nezbytně vyžadují studium odborné literatury v anglickém jazyce, některé výběrové kurzy jsou v angličtině přímo vyučovány. Výsledkem je schopnost kvalitně používat anglický jazyk v rámci studovaného oboru, což rozšiřuje potenciální uplatnění absolventů v praxi.

c) Vzhledem k velmi široké síti partnerských univerzit má každý student KPES šanci vycestovat na zahraniční studijní pobyt zejména v rámci programu Erasmus. Mezi partnerskými univerzitami jsou i prestižní pracoviště.