Navazující Mgr. program Evropská studia a mezinárodní vztahy

 

Obor se zaměřuje na jednotlivé aspekty evropské integrace, mezinárodní vztahy a řešení konfliktů. V oblasti evropské integrace se soustředí na fungování Evropské unie, její institucionální strukturu, politiky a externí vztahy. Posluchači současně získávají praktické schopnosti a dovednosti spojené s tvorbou a realizací evropských projektů.

V rámci studia problematiky mezinárodních vztahů získávají studenti hlubší specializaci v oblasti teorií mezinárodních vztahů, jejich praktické aplikaci na aktuální fenomény a problémy v mezinárodních vztazích, fungování mezinárodních organizací, mezinárodní bezpečnosti a způsobech řešení mezistátních a vnitrostátních konfliktů.

 

Stěžejní kurzy oboru

 

 • Instituce EU
 • EU a členské země
 • Kohezní politika
 • Externí vztahy EU
 • Ekonomická politika EU
 • Teorie mezinárodních vztahů
 • Mezinárodní bezpečnost
 • Řešení konfliktů
 • Soudobé dějiny Evropy
 • Metodologie

 

 

Hlavní pilíře oboru

 

Program stojí na třech znalostních pilířích a dvou dovednostních pilířích. Smyslem znalostních pilířů je poskytnout absolventům kvalitní teoretickou přípravu pro následují profesní kariéru. Smyslem dovednostních pilířů je zvýšit konkurenceschopnost absolventů z hlediska schopnosti praktického uplatnění jejich znalostí. Pilíře, na kterých program stojí, jsou následující:

 

 1. Evropská unie
 2. Mezinárodní vztahy
 3. Soudobé dějiny Evropy
 4. Metodologická a analytická připravenost
 5. Jazyková připravenost

 

Ad 1. Klíčovým znalostním pilířem je problematika Evropské unie, se zaměřením na její struktury, politiky, procesy a aktéry. Poskytuje studentům komplexní vhled do zásadních tematických oblastí světového politicko-vědního výzkumu v oblasti Evropské unie. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v teoriích evropské integrace, tak i ve znalostech unijních institucí, politik, procesů a aktérů. Zásadní součástí studia je četba významných prací, které jsou povinnou a doporučenou literaturou v příslušných kurzech. Tento pilíř pokrývá pět povinných kurzů typu A: Instituce EU, EU a členské země, Externí vztahy EU, Ekonomická politika EU a Kohezní politika EU. Tento pilíř tvoří první státnicový předmět pro jednoduchost nazvaný Evropská unie.

 

Ad.2. Druhým klíčovým pilířem programu jsou mezinárodní vztahy. Tento pilíř staví na tradičním studiu mezinárodních vztahů v západní Evropě a USA. Poskytuje studentům komplexní vhled do materiálních, vojenských, ekonomických a ideových faktorů, které vysvětlují kontinuitu a změny mezinárodního politického systému. Zásadní součástí studia je četba významných prací, které jsou povinnou a doporučenou literaturou v příslušných kurzech. Tento pilíř pokrývají čtyři povinné kurzy typu A: Teorie mezinárodních vztahů, Mezinárodní bezpečnost a Řešení konfliktů I a II. Tento pilíř tvoří druhý státnicový předmět nazvaný Mezinárodní vztahy.

 

Ad 3. Třetím znalostním pilířem jsou soudobé dějiny Evropy. Tento pilíř poskytuje studentům důležitou znalost soudobých dějin, která je zásadní pro pochopení současných politických jevů. Současně důležitým znalostním základem pro uchopení řady výzkumných problémů. Tento pilíř akcentuje kontextuální výklad soudobých evropských dějin od konce první světové války do současnosti, nesleduje samostatně a chronologicky vývoj v jednotlivých zemích. Tento pilíř pokrývají dva povinné kurzy A: Soudobé dějiny Evropy I a II. Tento pilíř tvoří třetí státnicový předmět nazvaný Soudobé dějiny Evropy.

 

Ad 4. Teoretická průprava v předcházejících třech pilířích není sama o sobě dostačující přípravou pro profesionální kariéru absolventů, pokud studenti nezískají nezbytnou dovednost - metodologickou a analytickou připravenost. Čtvrtý, dovednostní pilíř učí studenty schopnostem samostatné i týmové analytické práce a metodám politologického výzkumu. Studenti získávají znalosti a dovednosti použití základních kvantitativních statistických i kvalitativních výzkumných metod. Formou volitelných kurzů je pak mohou rozšiřovat na pokročilou úroveň. Znalosti a dovednosti získané v kurzech umožní studentům vybudovat vlastní kvalitní výzkumný plán pro samostatné i týmové badatelské úkoly. Tento pilíř pokrývá jeden povinný kurz A: Metodologie.

 

Ad 5. Kvalitní jazyková připravenost je nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů. Jedná se o neodmyslitelnou součást celkové kompetence, se kterou studenti opouštějí univerzitu. Na magisterské úrovni již není jazyková příprava řešena formou jazykových kurzů a na ně navázaných atestací. Pro studium magisterského oboru je podmínkou velmi dobrá znalost jazyků, zejména angličtiny. Kurzy nezbytně vyžadují studium množství povinné literatury v anglickém jazyce, kurzy mohou být v angličtině i přímo vyučovány. Výsledkem je schopnost kvalitně používat anglický jazyk v rámci studovaného oboru a tím rozšiřují potenciální uplatnění absolventů v praxi.

 

 

Profil absolventa

 

Absolvent navazujícího magisterského studia získává podrobné znalosti v problematice evropské integrace a především institucionálního nastavení a fungování Evropské unie; vykazuje zásadní znalosti v oblasti studia mezinárodních vztahů a řešení konfliktů a dále se orientuje v evropském politickém vývoji po roce 1945. Především v první oblasti (problematika EU) jsou teoretické znalosti doplněny praktickými dovednostmi. Ty jsou rovněž prohlubovány ve formě povinné odborné praxe v rozsahu čtyř týdnů. V průběhu celého studia je kladen důraz nejen na faktografickou oblast, ale také na zvládnutí metodologických přístupů. To je akcentováno jak v povinných kurzech, tak je posluchačům umožněno další rozvíjení metodologických dovedností a kritického myšlení v předmětech výběrových.

 

Absolvent je rovněž vybaven dokonalou znalostí minimálně jednoho světového jazyka. Rozvíjení jazykových schopností je podpořeno mezinárodní spolupráci KPES (zejm. výměnné studijní pobyty podporované EU; bilaterální smlouvy s americkými univerzitami). Jazykový kapitál zásadním způsobem rozšiřuje možnost uplatnění i mimo Českou republiku.

 

Absolvent navazujícího magisterského oboru je mimo jiné vybaven pro pracovní uplatnění v následujících sektorech:

 

 • vyšší posty státní správy a samosprávy
 • struktury EU
 • diplomatické služby
 • politický management
 • soukromý sektor (např. poradenství v oblasti projektového řízení)
 • národní a mezinárodní nevládní organizace
 • vědecká sféra

 

 

Informační leták k magisterskému studiu