Navazující magisterský studijní obor Politologie

 

Obor je profilován jako moderní politologické studium, jenž rozvíjí specializaci studentů zejména v oblasti komparativní politologie, teorií demokracie, volebních studií a politického marketingu a komunikace. Studenti získávají schopnosti pro samostatnou i týmovou analytickou práci a důraz je rovněž kladen na posílení metodologických dovedností absolventů v politologickém výzkumu.

 

Stěžejní kurzy oboru

 

 • Komparativní politologie
 • Teorie demokracie
 • Volební systémy a stranická soutěž
 • Volební analýza
 • Soudobé dějiny Evropy
 • Politická komunikace
 • Politický marketing a volební kampaně
 • Politologický výzkum
 • Metodologie
 • Pokročilé výzkumné metody v sociálních vědách

 

 

 

Hlavní pilíře oboru

 

Studijní program stojí na třech znalostních pilířích a dvou dovednostních pilířích. Smyslem znalostních pilířů je poskytnout absolventům kvalitní teoretickou přípravu pro následují profesní kariéru. Smyslem dovednostních pilířů je zvýšit konkurenceschopnost absolventů z hlediska schopnosti praktického uplatnění jejich znalostí. Pilíře, na kterých program stojí, jsou následující:

 

 1. Komparativní politologie a teorie demokracie
 2. Volební studia
 3. Soudobé dějiny Evropy
 4. Metodologická a analytická připravenost
 5. Jazyková připravenost

 

Ad 1. Klíčovým znalostním pilířem jsou komparativní politologie a teorie demokracie. Poskytují studentům komplexní vhled do zásadních tematických oblastí světového politicko-vědního výzkumu. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v teoriích, tak i ve znalostech konkrétních politických jevů napříč zeměmi světa. Zásadní součástí studia, v případě tohoto pilíře obzvlášť, je četba významných prací, které jsou povinnou a doporučenou literaturou v příslušných kurzech. Tento pilíř pokrývají dva povinné kurzy typu A: komparativní politologie a teorie demokracie. Tento pilíř tvoří první státnicový předmět pro jednoduchost nazvaný Politologie.

 

Ad.2. Volební studia představují z větší části součást komparativního politologického výzkumu. V rámci tohoto akreditovaného oboru politologie na KPES FF UP představují volební studia samostatný pilíř, který vede hlubší specializaci v jedné z oblastí politologického výzkumu. Volební studia mají za cíl poskytnout absolventům detailní teoretický i praktický vhled do fungování jednoho ze základních demokratických procesů, tedy do volební politické soutěže. Tento pilíř pokrývají čtyři povinné kurzy A: Volební systémy a stranická soutěž, Volební analýza, Politická komunikace a Politický marketing a volební kampaně. Tento pilíř tvoří druhý státnicový předmět nazvaný Volební studia.

 

Ad 3. Třetím znalostním pilířem jsou soudobé dějiny Evropy. Tento pilíř poskytuje studentům důležitou znalost soudobých dějin, která je zásadní pro pochopení současných politických jevů. Současně důležitým znalostním základem pro uchopení řady výzkumných problémů. Tento pilíř akcentuje kontextuální výklad soudobých evropských dějin od konce první světové války do současnosti, nesleduje samostatně a chronologicky vývoj v jednotlivých zemích. Tento pilíř pokrývají dva povinné kurzy A: Soudobé dějiny Evropy I a II. Tento pilíř tvoří třetí státnicový předmět nazvaný Soudobé dějiny Evropy.

 

Ad 4. Teoretická průprava v předcházejících třech pilířích není sama o sobě dostačující přípravou pro profesionální kariéru absolventů, pokud studenti nezískají nezbytnou dovednost - metodologickou a analytickou připravenost. Čtvrtý, dovednostní pilíř učí studenty schopnostem samostatné i týmové analytické práce a metodám politologického výzkumu. Studenti získávají znalosti a dovednosti použití základních i pokročilých kvantitativních statistických i kvalitativních výzkumných metod. Znalosti a dovednosti získané v kurzech umožní studentům vybudovat vlastní kvalitní výzkumný plán pro samostatné i týmové badatelské úkoly. Tento pilíř pokrývají tři povinné kurzy A: Metodologie, Pokročilé výzkumné metody v sociálních vědách a Politologický výzkum.

 

Ad 5. Kvalitní jazyková připravenost je nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů. Jedná se o neodmyslitelnou součást celkové kompetence, se kterou studenti opouštějí univerzitu. Na magisterské úrovni již není jazyková příprava řešena formou jazykových kurzů a na ně navázaných atestací. Pro studium magisterského oboru je podmínkou dobrá znalost jazyků, zejména angličtiny. Kurzy nezbytně vyžadují studium množství povinné literatury v anglickém jazyce. Výsledkem je schopnost kvalitně používat anglický jazyk v rámci studovaného oboru a tím rozšiřují potenciální uplatnění absolventů v praxi.

 

 


Profil absolventa

 

Absolvent navazujícího magisterského studia politologie získává podrobné znalosti v oblasti komparativní politologie a empiricko-analytické politologie obecně. Orientuje se jak v současných významných politologických teoriích, tak v reáliích politických systémů všech zemí prostoru Evropy a severní Ameriky a dalších vybraných zemí světa. Absolvent dále získává hlubší specializaci na poli volebních studií, zejména v oblastech volebních systémů, volebního chování, volebních kampaní a politického marketingu.

 

Absolvent získává velmi kvalitní metodologickou průpravu jak na teoretické úrovni, tak v praxi. Odnáší si schopnost používat pokročilé kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody, jejichž používání v praxi si během studia mohl ověřit přímo při realizaci výzkumu. Smyslem studia je produkovat kompetentní specialisty vybavené jak teoretickými znalostmi, tak praktickými dovednostmi a analytickými schopnostmi.

 

Absolvent je rovněž vybaven vysokou znalostí minimálně jednoho světového jazyka. Rozvíjení jazykových schopností je podpořeno mezinárodní spolupráci KPES (zejm. výměnné studijní pobyty podporované EU; bilaterální smlouvy s americkými univerzitami). Jazykový kapitál zásadním způsobem rozšiřuje možnost uplatnění v organizacích spolupracujících se zahraničím i přímo mimo Českou republiku.

 

Absolvent navazujícího magisterského oboru je mimo jiné vybaven pro pracovní uplatnění např. v následujících sektorech:

 

 • politický management
 • politické poradenství
 • lokální, regionální, národní i evropská politika
 • lobbying
 • vědecká sféra
 • vyšší pozice státní správy a samosprávy
 • nadnárodní struktury a struktury EU
 • národní a mezinárodní nevládní a neziskové organizace
 • zpravodajství a publicistika v médiích
 • oblast politického PR

 

 

Informační leták k magisterskému studiu