Studijní obory

 

Katedra politologie a evropských studií (KPES) zabezpečuje od roku 1990 výuku oboru politologie a evropská studia. Od té doby se řadí mezi špičkové výzkumné a vzdělávací instituce v oboru, a to nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Poskytuje komplexní vzdělávání v oborech politologie, evropská studia a mezinárodní vztahy ve všech třech stupních vyššího vzdělávání, od bakalářského (bc) přes magisterský (mgr) až po doktorský studijní obor (PhD). Na katedře lze složit i rigorózní zkoušky (PhDr). KPES taktéž garantuje habilitační řízení v oboru politologie (doc) na FF UP.

 

 

V současnosti nabízí KPES tyto studijní obory:

 

           

 

 
Díky jedné z nejrozsáhlejších sítí partnerských zahraničních univerzit v rámci akademických pracovišť v České republice nabízí KPES svým studentům možnost absolvovat studijní pobyty na prestižních univerzitách ve Velké Británii, v Irsku, Německu, Nizozemí, Finsku, Španělsku, Francii, USA a dalších zemích. Většina kmenových studentů katedry dostává možnost vycestovat do zahraničí na dobu pěti nebo deseti měsíců alespoň jednou v průběhu jejich studia.

KPES se také každoročně stává hostitelskou institucí pro mnoho zahraničních studentů a pedagogů, kteří přijíždějí absolvovat své akademické pobyty v jednom z nejkrásnějších historických měst České republiky. Katedra tak dostává jedinečný mezinárodní charakter, jenž nejen umocňuje tématické zaměření části výuky, ale také studentům otevírá nové možnosti komunikace, interakce a získání nových kontaktů a zkušeností.


Katedra politologie a evropských studií se snaží formou široké nabídky volitelných předmětů zabezpečit, aby měl každý posluchač možnost směřovat své studium do oblastí, které považuje za důležité pro svoji pozdější profesní dráhu. Obor je výrazně orientován na individuální práci studentů, rozvíjí jejich analytické schopnosti a staví na jazykové zdatnosti posluchačů, především anglického jazyka.


V rámci výuky povinných předmětů v jednotlivých stupních studia klade KPES zvláštní důraz na:

 • politické teorie, politické myšlení a teorie demokracie
 • komparativní politologii
 • vývoj a analýzu politických systémů
 • volební studia, politický marketing a politickou komunikaci
 • kvalitativní i kvantitativní metody politických věd
 • problematiku související s evropskou integrací, reformou institucí Evropské unie, jejími
 • dějinami a rozšířením.
 • externí vztahy EU a tvorbu evropských projektů
 • teorii, dějiny a praxi mezinárodních vztahů
 • mezinárodní bezpečnost a řešení konfliktů
 • soudobé dějiny
 • cizí jazyky


Kromě standardních vzdělávacích aktivit se katedra velkou mírou podílí na výzkumné a publikační činnosti v oboru politických věd, evropské integrace a mezinárodních vztahů a aktivně spolupracuje na řadě domácích i zahraničních projektů.